Hướng dẫn

CÁC BƯỚC CƠ BẢN SỬ DỤNG PHÂN MỀM SV.HRIS

Bước 1: Thiết lập cơ bản

  • Đăng nhập phần mềm    chi tiết
  • Thiết lập các thông số cơ bản cho phần mềm    chi tiết

Bước 2: Nhân sự

Bước 3: Chấm công

Bước 4: Tiền lương

Hoàn thành các bước cơ bản để bạn có thể sử dụng phần mềm chấm công tính lương SV.HRIS.

Tiếp theo>>>

Video hướng dẫn: